Thông tin cuộc sống

Hi, Korea

Chính phủ điện tử dành cho người nước ngoài (Hi, Korea) là gì?

Hi Korea (http://www.hikorea.go.kr) được phối hợp điều hành bởi Bộ Tư pháp, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng và Bộ Việc làm và Lao động để cung cấp đầu tư, việc làm, nơi cư trú và sinh hoạt thông tin thuận tiện cần thiết cho người nước ngoài đến thăm Hàn Quốc thông qua một cửa duy nhất. Đây là trang web chính phủ điện tử tiêu biểu dành cho người nước ngoài.
Mục đích dịch vụ
 • Cung cấp thông tin về nhập cư, đầu tư, lao động và thuận tiện sinh hoạt cho người nước ngoài đang sinh sống hoặc có ý định đến thăm Hàn Quốc
 • Xử lý điện tử các khiếu nại dân sự khác nhau cần thiết cho việc cư trú và làm việc thông qua cửa sổ khiếu nại dân sự điện tử
 • Cung cấp các dịch vụ tìm kiếm, giới thiệu đối tác trong nước và các dịch vụ tư vấn khác nhau cho các nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng
 • Triển khai chính phủ điện tử cho người nước ngoài có thể được hưởng mức độ lợi ích thông tin hóa như công dân
Lịch sử G4F
 • Tháng 3/2005: Xây dựng kế hoạch chiến lược thông tin hóa và thiết kế lại quy trình kinh doanh (BPR/ISP) để thiết lập dịch vụ hỗ trợ nước ngoài toàn diện do Bộ Tư pháp, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng và Bộ Việc làm và Lao động đồng chủ trì
 • Tháng 12/2005: Khởi công dự án xây dựng nền móng đầu tiên
 • Tháng 8/2006: Hoàn thành dự án đầu tiên và bắt đầu dịch vụ
 • Tháng 8/2007: Bắt đầu dự án nâng cấp lần 2
 • Tháng 2/2008: Hoàn thành dự án nâng cấp lần 2 và bắt đầu đưa vào sử dụng
Các dịch vụ được cung cấp

Cổng thông tin

 • Thông tin về thị thực, trình độ cư trú và thủ tục xuất nhập cảnh
 • Thông tin tiện lợi trong cuộc sống như nhà ở, giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch, v.v.
 • Thông tin và tư vấn đầu tư nước ngoài
 • Thông tin về Hệ thống cấp phép lao động cho người nước ngoài / Dịch vụ dân sự điện tử
 • Khiếu nại dân sự Bộ Tư pháp
 • Đặt lịch hẹn
 • Giấy phép tái nhập cản
 • Giấy phép gia hạn thời gian lưu trú ngắn hạn
 • Giấy phép gia hạn lưu trú dài hạn
 • Giấy phép gia hạn thời gian xuất cảnh
 • Khai báo thay đổi việc làm và đào tạo người nước ngoài
 • Khai báo bắt đầu làm việc và thay đổi nơi làm việc với tình trạng cư trú lao động (H2)
 • Bộ Việc làm và Lao động Dân sự
 • Đăng ký cấp mới (cấp lại) Giấy phép lao động nước ngoài
 • Đăng ký gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài
 • Khai báo thay đổi việc làm, v.v.
 • Đăng ký cấp mới (thay đổi) xác nhận khả năng làm việc đặc biệt
 • Khai báo lịch xuất cảnh
 • Đăng ký việc nước ngoài
 • Đăng ký thay đổi nơi làm việc

Hệ thống xúc tiến thu hút đầu tư

 • Đăng ký nhà đầu tư tiềm năng và tìm kiếm đối tác liên doanh trong nước
 • Đăng ký đối tác liên doanh trong nước và tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng
 • Cung cấp chức năng khớp thông tin và tìm kiếm cá nhân hóa cho các nhà đầu tư tiềm năng và đối tác liên doanh trong nước

Hướng phát triển trong tương lai

 • Chúng tôi có kế hoạch mở rộng phạm vi nội dung cổng thông tin và dịch vụ dân sự điện tử trong tương lai. Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện khả năng tiếp cận thông tin cho người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc và các công dân có liên quan.