Giới thiệu về Jincheon

Giới thiệu và lịch sử phát triển

Giới thiệu về Jincheon-gun

Quận chúng tôi được gọi là Geummulno-gun (今勿奴郡), còn được gọi là Manno-gun (萬弩郡), hoặc Suji (首知) Shinji (新知) dưới thời vương triều Goguryeo, và dưới thời triều đại Silla (新羅), quận được gọi là Heukyang-gun rồi sau đó đổi thành Hwangyang-gun (黃壤郡). Vào đầu triều đại Goryeo, quận được gọi là Gangju (降州) và sau đó đổi tên thành Jinju (鎭州). Dưới thời trị vì của vua Seongjong, quận được coi là một cơ quan chính phủ trực thuộc. Dưới thời trị vì của vua Mokjong, cơ quan này bị huỷ bỏ, và dưới thời của vua Hyeonjong, quận trực thuộc thành phố Cheongju (淸州).

Dưới thời trị vì của Vua Gojong, quận được đổi tên thành Changuihyeon (彰義縣) và được coi như một huyện lệnh. Dưới thời trị vì của Vua Wonjong, quận được gọi là Uiryeong (義寧) và được coi như điểm quân sự. Sau đó, đến thời Joseon đổi thành Sangsan (常山), sau đổi thành Jincheon (鎭川) Gammu (監務). Vào năm thứ 13 triều đại vua Taejong thời Joseon (1413), năm Quý Tỵ, tên quận được đổi thành Jincheon (鎭川) và có huyện hầu. Và sau đó vào năm thứ 11 triều đại vua Yeonsangun (1505), năm Ất Sửu, quận tạm thời trực thuộc Kyunggi-do, và sáp nhập lại về Chungcheong-do vào thời kỳ đầu trị vì của vua Jungjong. Năm thứ 32 dưới triều đại của Vua Gojong (1895), huyện hầu được đổi thành chủ tịch huyện theo chỉ dụ số 98 vào ngày 26 tháng 5 năm 1895

Lịch sử Jincheon- gun

Ngày 1 tháng 3 năm 1914

Vào thời điểm Bộ Tư pháp số 111 bãi bỏ chính quyền, Gacheok-ri và Dongju-ri của Juksan-gun, Kyunggi-do đã được sáp nhập vào Gwanghyewon-ri và SGần -ri của Manseung-myeon, Jincheon-gun. Vào ngày 9 tháng 3 cùng năm, khi tên và khu vực của huyện được thay đổi, 14 huyện đã được hợp nhất thành 7 huyện: Jincheon, Deoksan, Chopyeong, Munbaek, Baekgok, Iwol và Manseung.

Ngày 1 tháng 4 năm 1945

Theo Sắc lệnh số 9 của Tổng Chính phủ Hàn Quốc, bốn ngôi làng bao gồm Yonggi-ri, Yongsan-ri, Eunam-ri và Jinam-ri ở Buk-myeon, Cheongwon-gun được sáp nhập vào Chopyeong-myeon, Jincheon-gun

Ngày 1 tháng 7 năm 1973

Jincheon-myeon được thăng cấp thành Jincheon-eup và trở thành 1 thị trấn 6 huyện.

Vào ngày 15 tháng 2 năm 1983

Vào ngày 15 tháng 2 năm 1983, theo Pháp lệnh Jincheon-gun số 776, Sangsin-ri, Deoksan-eup, Songduri và Gasan-ri, Iwol-myeon được sáp nhập vào Jincheon-eup; Jungseok-ri, Deoksan-eup, được sáp nhập vào Chopyeong-myeon; và Naechon-ri, Manseung-myeon, và Sadang-ri được sáp nhập vào Iwol-myeon.

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2000

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2000, Manseung-myeon được đổi tên thành Gwanghyewon-myeon theo Sắc lệnh Jincheon-gun số 1676.

Vào ngày 1 tháng 7 năm 2019

Vào ngày 1 tháng 7 năm 2019, Deoksan-myeon được thăng cấp thị trấn.

Đổi tên quận Jincheon

  • Thời Goguryeo: Geummulnogun
  • Thời Thống nhất SIlla: Heukyanggun
  • Thời Cao Ly: Jinju
  • Thời Joseon: Jincheon-hyeon (gun)
  • Đại Hàn Dân Quốc: Jincheon-gun