Thông tin cuộc sống

Thông tin tổ chức công

Thông tin tổ chức công
Tên tổ chức Địa chỉ Số điện thoại
Văn phòng quận Jincheon Văn phòng Jincheon-gun, 13 Sangsan-ro, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-539-3114
Sở y tế Jincheon-gun , 11-8 , Jungangbuk 1- gil , Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-539-7771
Trung tâm công nghệ nông nghiệp 1-gil, Jincheon-eup, Jincheon- gun, Chungcheongbuk-do Trung tâm Công nghệ Nông nghiệp 45-16 +82-43-539-3999
Phòng cấp thoát nước Văn phòng cấp thoát nước, 121-41 Munhwa-ro, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-539-7611
Đồn cảnh sát Jincheon 165 Deokgeum-ro, Jincheon-eup, Jincheon- gun, Chungcheongbuk-do +82-43-532-0112 , 182
Trạm cứu hỏa Jincheon Jincheon , 93 Jingwang-ro, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-534-8183
Trung tâm an toàn Trung ương 119 93 Jingwang-ro, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-539-8183
Trung tâm an toàn Gwanghyewon 119 529-136, Gwanghyewon-ri, Gwanghyewon-myeon +82-43-539-8222
Đội cứu hộ Jincheon 119 San 6-16 , Jangjang-ri, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-534-6119
Trung tâm an toàn Deoksan 119 Trung tâm An toàn, Deoksan 1 19 , 606-1 Chogeum-ro, Deoksan-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-539-8241
Trung tâm an toàn Ewol 119 823 Jingwang-ro, Iwol-myeon, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-539-8230
Trung tâm an toàn Baekgok 119 15-14 Jangteo-gil, Baekgok-myeon, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do
Trung tâm an toàn Munbaek 119 478 Munjin-ro, Munbaek-myeon, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do
Văn phòng giáo dục Jincheon 48 Sangsan-ro, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-530-5354
Tòa án quận Cheongju Văn phòng đăng ký Jincheon Tòa án Quận Jincheon, Văn phòng Đăng ký, 6 Namsan 3- gil , Jincheon-eup, Jincheon-gun , Chungcheongbuk-do +82-1544-0773
Bưu điện Jincheon Bưu điện Jincheon , 48 Jungangseo -ro, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-532-2005
Bưu điện Deoksan Bưu điện Jincheon Deoksan , 3 Mongchon 2- gil , Deoksan-eup , Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-536-4005
Bưu điện Chopyeong Bưu điện Chopyeong , 7 Chodong-ro , Chopyeong-myeon, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-532-6001
Bưu điện Munbaek 1 4 , Bongjuk-gil, Munbaek-myeon, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-532-7001
Bưu điện Baekgok Bưu điện Baekgok, 7-7 Jangteo-gil, Baekgok -myeon, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-532-5001
Bưu điện Ewol Phòng khám Nha khoa Park, 10-3 , Songnim 4- gil , Iwol-myeon, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-536-8005
Bưu điện Gwanghyewon Bưu điện Gwanghyewon, 17 Jungri 3- gil , Gwanghyewon-myeon, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-535-3005